Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden die Bierschrijver hanteert

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: Bierschrijver, tevens geregistreerd als Frits Dunnink – Communicatie voor Marketing, alsmede als Textris onder nummer KvK 63647400 gevestigd te Tilburg.

1.2 Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Bierschrijver, dan wel Bierschrijver mondeling of schriftelijk een overeenkomst heeft gesloten, hierna te noemen: “opdrachtgever”.

1.3 Opdracht: schrijven van (web)teksten, boeken, blogs en social media-campagnes, ontwikkelen van concepten voor marketing-communicatie, op interim basis verrichten van werkzaamheden betreffende marketing en communicatie, het geven communicatie-advies, (bier-gerelateerde) trainingen en/of workshops en evenementen.

1.4 De in dit overzicht gestelde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van Frits Dunnink, alsmede voor de merknamen Textris en Bierschrijver.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze (algemene) voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer zoals genoemd onder 1.1 en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bierschrijver, voor de uitvoering waarvan door Bierschrijver of opdrachtgever derden dienen te worden betrokken.

Eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bierschrijver.

Artikel 3: Offertes

3.1 Offertes van Bierschrijver zijn gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.

3.2 Alle offertes en aanbiedingen van Bierschrijver zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend door opdrachtgever.

3.3 De prijzen in de genoemde offerte(s) zijn exclusief BTW en onkostenvergoedingen, tenzij anders wordt aangegeven.

3.4 Bierschrijver kan niet aan zijn offerte(s) of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offerte(s) of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Indien een opdrachtgever gedurende de productie andere of aanvullende wensen heeft, die (nog) niet in de offerte zijn opgenomen, zullen opdrachtgever en Bierschrijver schriftelijk overeenkomen hoeveel tijd en kosten dit voor opdrachtgever en Bierschrijver extra met zich mee zullen brengen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (middels ondertekening) van de in artikel 3 bedoelde offerte, dan wel vanaf de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Bierschrijver aan opdrachtgever.

4.2 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5: Uitvoering en wijziging van de opdracht

5.1 Bierschrijver zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Bierschrijver neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is bepaald.

5.3 Bierschrijver heeft het recht gedeeltelijk de opdracht door derden te laten uitvoeren. Bierschrijver zal hiertoe uitsluitend overgaan na overleg met opdrachtgever.

5.4 Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever die door Bierschrijver niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door de opdrachtgever aan Bierschrijver worden voldaan conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is ook sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, Bierschrijver de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Bierschrijver zal na voorafgaande aankondiging aan opdrachtgever de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening brengen bij de opdrachtgever.

5.5 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Bierschrijver zijn voorgelegd. Worden ze mondeling opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

5.6 Wijzigingen die in een reeds overeengekomen en verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Bierschrijver wordt overschreden.

Artikel 6: Medewerking opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Bierschrijver die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de opdracht.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Bierschrijver bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever eventueel tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn medewerkers over de juiste vaardigheden en ervaring beschikken om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

6.4 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Bierschrijver, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7: Vergoeding

7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd en afgerond, tariefbepalende factoren (bijvoorbeeld lonen dan wel prijzen, inflatie e.d.) een wijziging ondergaan, dan is Bierschrijver gerechtigd het eerder overeengekomen tarief of honorarium dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet, dan is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding. Ontbinding geschiedt conform artikel 12 schriftelijk.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Bierschrijver aan te geven bankrekeningnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Bierschrijver kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden, dan wel tussentijdse facturen te verzenden die door Bierschrijver in mindering worden gebracht aan de eindfactuur, en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. Bierschrijver heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan Bierschrijver heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

8.3 Indien de opdrachtgever niet binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum voor betaling heeft zorg gedragen, is opdrachtgever van rechtswege, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4 In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Bierschrijver op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd.

8.5 Betalingen van opdrachtgever strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

8.6 Bierschrijver kan, zonder daardoor in (schuldeisers)verzuim te komen, een aanbod tot betaling door opdrachtgever weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bierschrijver kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.7 Opdrachtgever is nimmer, zonder voorafgaand overleg en uitdrukkelijke instemming van Bierschrijver, gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Bierschrijver verschuldigde.

8.9 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

8.10 Bierschrijver kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Bierschrijver de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten of weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van haar andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

Artikel 9: Intellectueel eigendom (m.n. auteursrechten)

9.1 Bierschrijver behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere wetten met betrekking tot intellectuele rechten.

9.2 Op de opdracht van Bierschrijver en alle daaruit voortvloeiende producties rust het auteursrecht en wordt beschermd door de bepalingen in de Auteurswet, dan wel door enig andere intellectuele rechten. Daaronder wordt derhalve verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Bierschrijver volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten, van het dupliceren van opnames welke opdrachtgever heeft aangeleverd en/of het ten gevolge van de door Bierschrijver, ten behoeve van opdrachtgever te verrichten montages. Concepten, ideeën en voorstellen die in opdracht van en voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht van Bierschrijver en blijven formeel en juridisch bij Bierschrijver, tot het moment waarop de opdrachtgever aan al zijn overeengekomen betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.4 Bierschrijver verklaart de naam van opdrachtgever op generlei wijze voor reclamedoeleinden te zullen gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.

9.5 Op alle opdrachten van Bierschrijver rust het auteursrecht. Een opdracht mag niet vermenigvuldigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder schriftelijke toestemming van Bierschrijver, tenzij anders is overeengekomen. Het is mogelijk auteursrechten of andere intellectuele rechten af te kopen in overeenstemming met Bierschrijver. Geldende rechten blijven bij Bierschrijver tot het moment waarop de opdrachtgever aan al zijn overeengekomen betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.6 Indien opdrachtgever zonder toestemming de opdracht toch kopieert of publiceert, is Bierschrijver gerechtigd tot het eisen van een schadevergoeding. De hoogte van deze schadevergoeding wordt mede berekend op basis van winstderving en bedraagt ten minste € 5.000,00.

9.7 In uitzondering op artikel 9.1 zijn alle door Bierschrijver ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, werkwijzen, adviezen en contracten, te gebruiken door opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie.

Artikel 10: Klachten

10.1 Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden van Bierschrijver dan wel met betrekking tot het factuurbedrag dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen twee weken na beëindiging van de opdracht schriftelijk te worden gemeld aan Bierschrijver, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Bierschrijver vervalt.

10.2 Klachten als bedoeld in het eerste lid, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

10.3 Indien en voor zover een klacht gehonoreerd wordt, dan heeft opdrachtgever de keuze tussen het aanpassen van de in rekening gebrachte vergoeding, dan wel het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

Artikel 11: Geheimhouding tijdens uitvoering van de opdracht

11.1 Opdrachtgever en Bierschrijver verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2 Indien Bierschrijver op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Bierschrijver zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Bierschrijver niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

11.3 Opdrachtgever en Bierschrijver zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden en opzegging

12.1 Annulering door opdrachtgever kan schriftelijk of per e-mail.

12.2 Bij annulering door opdrachtgever van de opdracht, is de opdrachtgever annuleringskosten aan Bierschrijver verschuldigd. Per opdracht wordt bekeken hoe hoog deze kosten zijn. In de meeste gevallen bedraagt dit minimaal de helft van het geoffreerde bedrag, inclusief BTW.

12.3 Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bierschrijver.

12.4 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een redelijke termijn en met schriftelijke melding van de reden van opzegging.

12.5 Indien tot voortijdige opzegging door opdrachtgever is overgegaan, heeft Bierschrijver vanwege het bezettingsverlies en mogelijk gemaakte kosten recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bierschrijver zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.6 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een redelijke opzegtermijn direct te beëindigen.

12.7 Bij opzegging door Bierschrijver heeft opdrachtgever recht op medewerking van Bierschrijver met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bierschrijver extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Mocht Bierschrijver op één of andere wijze aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid als volgt beperkt:

  • Voor zover de aansprakelijkheid van Bierschrijver door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
  • Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bierschrijver beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.2 Bierschrijver kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van de productie.

13.3 Bierschrijver is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Bierschrijver is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

13.4 Bierschrijver is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door Bierschrijver ingeschakelde derden.

13.5 Bierschrijver is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14: Vrijwaring derden

14.1 Opdrachtgever vrijwaart Bierschrijver voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

14.2 Opdrachtgever is gehouden om Bierschrijver zowel in als buiten rechte bij te staan indien Bierschrijver wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van maatregelen, dan is Bierschrijver, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bierschrijver en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15: Contractovername

15.1 Opdrachtgever kan verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden. Een en ander met schriftelijke toestemming van Bierschrijver. Voor zover Bierschrijver al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2 Voorts geldt dat voor zover Bierschrijver al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contract overname, dan heeft Bierschrijver het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Bierschrijver is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

15.3 Bierschrijver is bij langdurige afwezigheid van opdrachtnemer (bijvoorbeeld vanwege ziekte) gerechtigd de opdracht door iemand anders te laten uitvoeren, dan wel het contract over te dragen aan een zelf uitgekozen derde. Bierschrijver zal dit eerst overleggen met opdrachtgever.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland/West-Brabant, locatie Tilburg.

Artikel 17: Geldigheid algemene voorwaarden

17.1 Opdrachtgever verklaart deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en stemt uitdrukkelijk in met toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden op alle overeenkomsten aangegaan met Bierschrijver.

17.2 Bierschrijver behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor een reeds voor de wijziging aangegane overeenkomst kunnen de alsdan geldende voorwaarden niet worden gewijzigd.

17.3 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal verkrijgbaar. Ingeval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan bindend zijn.

Tilburg, juni 2021